Regulamin

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

I. DEFINICJE

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny: STERKRAK Krystian Granatowski, 31-564 Kraków, Al. Pokoju 26.

3. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

4. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

6. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

8. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

9. Towar - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

10. Sprzedający:

STERKRAK Krystian Granatowski
31-564 Kraków, Al. Pokoju 26
NIP: 634-115-00-28, Regon 356556061

11. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

12. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem witryny, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez formularz zamówienia, e-mailem: biuro@sterkrak.com, lub telefonicznie 12 410 55 50 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 .
2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie informacji wymaganych w formularzu. W przypadku braku danych zamówienie nie zostanie zrealizowane.
3. Po złożeniu Zamówienia poprzez stronę internetową, Kupujący otrzyma na wskazany adres e-mail, potwierdzenie jego złożenia.4. Potwierdzenie terminu realizacji wysyłane jest na wskazany adres e-mail w ciągu 24h od złożenia zamówienia.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

IV. CENY
1. Ceny uwidocznione przy oferowanych produktach wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.

V. KOSZTY WYSYŁKI
1. Towar jest wysyłany za pośrednictwem operatorów wskazanych w niniejszym formularzu zamówień. Koszt wysyłki uzależniony jest od wartości oraz wagi zamówienia.

VI. DOSTAWA
1. Okres oczekiwania na przesyłkę jest uzależniony od wyboru dostawcy. W przypadku przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej czas oczekiwania wynosi 2 dni od chwili zrealizowania zamówienia.
2. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności pracownika firmy przewozowej czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych. W przypadku ich stwierdzenia należy bezzwłocznie powiadomić Sprzedającego.

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Istnieją następujące sposoby płatności:
- gotówką przy odbiorze własnym
- przelewem na konto ING Bank Śląski 48 1050 1445 1000 0022 6602 2389 - zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu wpływu środków na konto.

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar wraz z dowodem zakupu Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Konsument odsyła towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.